SINH HOẠT PHẬT PHÁP THÁNG 9 ÂM LỊCH

KỲ TU HỌC THÁNG 9 ĐINH DẬU CỦA ĐẠO TRÀNG CỬU HOA SƠN

 

Vào tiết cuối thu, khí trời mát mẻ, Đạo tràng Cửu Hoa Sơn lại có buổi sinh hoạt Phật Pháp định kỳ tháng 9 âm lịch. Sáng ngày 21/10/2017, Đạo tràng Cửu Hoa Sơn lại được cung đón các Chư Tăng từ các Thiền viện trong Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đến hướng dẫn Tu học. Với gần 200 Phật tử đã tham gia.

Sau thời khóa Lễ Phật cầu an, cầu siêu, Tụng tam quy ngũ giới, Sám hối sáu căn như thường lệ là Thời khóa Tọa Thiền, Đại đức Thích Chí Kiệt đã hướng dẫn cho các Phật tử của Đạo tràng phương pháp Tọa Thiền. Đồng thời Thầy cũng đã chia sẻ Phật Pháp cho các Phật tử.

Và cũng thật phước duyên và hạnh phúc vô cùng trong Kỳ tu học Phật Pháp lần này Đạo tràng đã được Thượng Tọa Thích Tâm Thuần – Trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Sùng Phúc, là Thiền viện chủ quản trực tiếp của Đạo tràng Cửu Hoa Sơn ban cho bài Thuyết Pháp vô cùng quan trọng không chỉ với Đạo tràng Cửu Hoa Sơn mà cho cả Giáo hội Phật Giáo trên toàn thế giới “Đại Bát Nhã Tâm Kinh”. Đây là tinh hoa tinh túy nhất của Phật Pháp, là trọng tâm của Tất cả Kinh Phật.

Qua bài giảng Thầy cũng đã giúp các Phật tử hiểu rõ cần phải thực hiện theo các bước Văn - Tư – Tu:

- Văn tự Bát Nhã: Tức phải Tụng Kinh Bát Nhã để thuộc về văn tự, đồng thời khi chú tâm Tụng Kinh Bát Nhã thì các niệm khác không còn, dứt trừ bớt niệm xấu ác, và vọng niệm.

- Tư duy: Sau khi biết Văn tự Bát Nhã thì chưa vội tin, chưa vội theo mà phải dùng trí tuệ để suy gẫm, phân tích, tìm hiểu đến hiểu nghĩa Tâm kinh.

- Tu: Sau khi quán chiếu nghĩa lý thì thực hành thâm nhập thực chứng trí tuệ Bát nhã để chứng ngộ giải thoát.

Học Kinh Bát Nhã là để thấu hiểu Lý Sắc Không, hiểu bản chất của sự vật chứ không chỉ xem xét bề ngoài xem xét hình tướng, bởi tất cả sự vật có hình tướng thì đều là huyễn hoặc, giả dối. Phải biết Tướng Không là Trí tuệ Bát Nhã: Không có sáu căn, không có sáu trần, không có sáu thức, không có tứ đế, không có thập nhị nhân duyên, không có già chết, cũng không có hết già chết, không có trí tuệ, không có cái không không trí, không có chứng đắc,... Nếu biết được như thế là đã đạt được Vô thượng Bồ đề. Bởi tất cả những thứ có hình tướng là do tâm tưởng tượng ra, mà có trí tuệ Bát Nhã thì sẽ nhìn thấu suốt tất cả là Không bởi chúng chỉ là tạm có.

Không có vui với cái như ý, không có buồn với cái bất như ý thì tâm bình an, trí tuệ phát sáng.

Có trí tuệ Bát Nhã thì có năng lực Thấy-Nghe-Biết không sinh diệt. Nếu không có trí tuệ Bát Nhã thì vẫn còn đang trong khổ đau. Bởi sự vô minh là nguồn gốc của đau khổ, Tất cả đều từ Tham-Sân-Si tạo nên chấp cái thân năm uẩn là thật do đó mới kéo theo bao nỗi khổ cho mình, cho người. Chỉ khi có Trí tuệ Bát Nhã hiển lộ thì mới quán biết rõ Tất cả Tâm-Ý-Các Pháp là vô thường, mới lìa chấp mà hết khổ.

Học Kinh Bát Nhã phải y vào cái nhìn Bát Nhã thì sẽ đạt được chánh đẳng chánh giác, mà hàng Bồ Tát và Chư Phật Ba đời cũng đã nhờ đó mà chứng quả Vô thượng Bồ đề Chánh đẳng chánh giác.

Cuối Kinh Bát Nhã cũng có Thần chú Vô thượng: Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề tát Bà ha”. Với kiến giải của Thầy làm phương tiện: Là sự giải thoát, giải thoát, giải thoát trọn vẹn, giải thoát tận cùng, giải thoát rốt ráo.

Bát Nhã tâm kinh giúp cho mỗi người nhận lại được cái nghe, cái thấy, cái biết bất sinh bất diệt của chính mình.

Với những lý giải sâu sắc, cụ thể cùng với những ví dụ minh họa linh hoạt, Thầy đã giúp cho các Phật tử hiểu rõ ý hơn sẽ đi tiếp như thế nào trên con đường tu học mới đạt được kết quả dứt khổ. Tuy với thời gian có hạn không thể lĩnh hội được đầy đủ ý nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh, cũng như rất khó có thể tiếp thu hết những nội dung của Quý Thầy truyền giảng, nhưng chắc chắn rằng mỗi Phật tử đều đã gặt hái được những kiến thức bổ ích cho sự tu tập của mình từ buồi tu học này.

   Ngày 21/10/2017

Tức ngày 02/09 Đinh Dậu

Ban chức sự đạo tràng

Tin Liên Quan