KỲ TU HỌC THÁNG 6-THÁNG 10 ÂM LỊCH – DL 2017

KỲ TU HỌC THÁNG 6 NĂM ĐINH DẬU CỦA ĐẠO TRÀNG CỬU HOA SƠN

Kỳ sinh hoạt Phật pháp tháng 6 âm lịch năm Đinh Dậu- Dương lịch ngày 24/06/2017,  tháng 10 âm lịch năm Đinh Dậu-Dương lịch ngày 18/11/2017 Đạo tràng Cửu Hoa Sơn lại có duyên được Đại đức Thích Trúc Thông Phổ - Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp Tuyên Quang / Trụ trì Thiền viện Trúc lâm Tuệ Quang – Thành phố Hồ Chí Minh, quang lâm thăng tòa thuyết pháp với bài Pháp vô cùng ý nghĩa: “Quản trị thông minh thì phát triển bền vững”.

Muốn quản trị được mọi việc một cách thông minh sáng suốt thì trước hết phải quản trị được chính mình. Bởi khi quản trị được chính bản thân mình một cách hợp lý, thì khi quản trị mọi việc cũng sẽ hợp lý.

Đại đức cũng đã nêu rõ các bước để quản trị chính mình, đó là:

Bước 1: Tự tri

Bước 2: Tự trị

Bước 3: Tự chủ

Bước 4: Tự lập

Bước 5: Tự tại

Đại đức cũng đã giảng giải cho các Phật tử hiểu về 5 bước để quản trị chính mình:

Bước 1: Tự tri: Là tự Biết mình: Mình phải biết mình là ai, từ đâu đến, chết đi về đâu? Biết mình có kho tàng quý báu, có đời sống bất sinh bất diệt. Phải biết triển khai sử dụng, đó là thiền để nhiếp tâm, lắng lòng xuống, biết rõ mình đang nghĩ ngợi gì, để 6 căn không chạy theo 6 trần, mà quay lại với ý tưởng của mình đang diễn ra cái gì và không theo ý tưởng đó, để trở về trạng thái trống vắng mà thấy được chính mình. Lắng lòng càng sâu càng biết rõ chính mình bấy nhiêu. Tức khám phá lại được chính mình.

Bước 2: Tự trị: Tự sửa mình. Với người đời “Nhân vô thập toàn”, còn dưới góc nhìn của Đạo Phật thì mỗi người từ vô thỉ đến nay đã tạo tác không biết bao nhiêu tội lỗi, nên phải nhận quả báo xấu phải luân hồi trong sinh tử, bây giờ phải biết tự sám hối để sửa mình, thấy điều không phù hợp thì bỏ, không nuôi thói quen xấu. Gieo những nhân lành thiện để tích đức cải mệnh. Chỉ bản thân mình mới có thể thực hiện được việc sửa đổi chính mình hay không. Dùng trí tuệ soi rõ vào chỗ uẩn khúc bên trong nội tâm của chính mình để sửa đổi cái xấu. Cách tự trị tốt nhất là giữ giới. Giải trừ các ràng buộc để được giải thoát chứ không buông lung.

Bước 3: Tự chủ: Tự làm chủ bản thân. Cuộc đời của mỗi người là do bản thân người đó quyết định, bởi vậy muốn lên cõi trời hay xuống địa ngục, hay đi vào con đường nào trong lục đạo thì cũng do chính bản thân kiến tạo. Mỗi người phải biết xác định cho bản thân mình nơi muốn đến, để làm chủ hành động tạo tác của bản thân, trong từng ý nghĩ, lời nói, hành động được đúng đắn. Không mù quáng chạy theo tác động của ngoại cảnh, chạy theo 6 trần. Khi vọng tưởng dấy khởi thì không sợ hãi, mà thấy đó là tất yếu để tìm cách từ bỏ cho đến lúc đủ duyên lành thì vắng hết các dòng tư tưởng lúc đó là đã trở về với chính mình.

Bước 4: Tự lập: Không lệ thuộc vào người khác, vào hoàn cảnh. Tức không chịu tác động của bên ngoài. Bản thân mỗi người vốn đầy đủ từ bi, trí tuệ, luôn có Pháp thân không sanh, không diệt hiện hữu liên tục không gián đoạn. Bởi vậy phải tự hướng vào mình, không tìm cầu ở người khác hay ở bên ngoài được, phù hợp với Tông chỉ của Thiền phái Trúc Lâm Yên tử: “Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc”.

Bước 5: Tự tại: Khi đã thực hiện được bước 1 đến bước 4 thì bản thân sẽ được tự tại vô ngại. Khi tự tại vô ngại, không bận lòng, không rối loạn thì làm việc gì đúng việc đó. Từ bi, Trí tuệ hiển lộ, không bị hạn cuộc. không bị sợ hãi bị cái này hay cái kia. Sẽ không còn sợ chết, hay sợ hãi bất kỳ điều gì, và khi nhận quả báo của đời trước cũng không bị ảnh hưởng tức trả mà như không trả.

Với bài Pháp này đã thức tỉnh cho mỗi Phật tử của Đạo tràng nhìn lại chính mình, để tinh tấn thực hành các bước nêu trên mà Đại Đức Thích Trúc Thông Phổ đã dạy để Quản trị thông minh chính bản thân mình, từ đó phát huy và đạt được Quản trị thông minh Phát triển bền vững các công việc trong cuộc sống ngay đời hiện tại.

                                                                                             Ban Chức sự

Tin Liên Quan