KỲ TU HỌC THÁNG 5 ĐINH DẬU – PL 2561

KHÓA TU HỌC THÁNG 5 ÂM LỊCH

Vào sáng ngày 02 tháng 5 năm Đinh Dậu, Phật lịch 2561, trong không khí nghiêm trang-thanh tịnh, Đạo tràng Cửu Hoa Sơn đã cung đón các Quý Thầy từ các Thiền Viện trong cả nước quang lâm Chánh điện tác lễ Cúng Phật – Tụng Tam Quy Ngũ Giới – Sám Hối sáu căn – Cầu an, khởi đầu cho kỳ tu học tháng 5 âm lịch của Đạo tràng.

Tiếp theo Đạo tràng đã được Thượng Tọa Thích Thông Quán – Trưởng Lão Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử từ bi hướng dẫn thời khóa Tọa Thiền. Mặc dù Thượng Tọa tuổi đã cao nhưng vẫn rất tận tâm chỉ dạy cho các Phật tử Phương pháp Tọa Thiền đúng Pháp, chỉ rõ các trạng thái sai lầm thường mắc phải để các Phật tử biết mà tránh (Vọng tưởng, hôn trầm, vô ký), cũng như đã giúp cho các Phật tử hiểu rõ nguyên nhân khi Tọa Thiền theo dõi hơi thở bằng cách đếm Sổ tức chỉ đếm đến 10, mà không đếm đến hàng trăm, hàng nghìn. Bởi đếm hơi thở chỉ là phương tiện để tâm trí tập trung, chỉ quán chiếu nơi hơi thở vào, ra mà không bị kéo duyên theo vọng động. Đến khi thành thục thì phải buông bỏ, nếu đếm càng nhiều thì càng khó buông bỏ. Kết thúc Thời khóa Tọa Thiền Đạo tràng đã đảnh lễ tri ân công đức của Thượng Tọa, cũng như hứa nguyện cùng nhau tinh tấn hành thiền để dứt trừ vọng niệm, xa lìa cấu trần uế nhiễm, trở về với bản tính thanh tịnh “Lặng yên chẳng động tự như như”.

Tuy: “Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn

Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp,...”

Nhưng lành thay, Đạo tràng Cửu Hoa Sơn nhờ duyên tiền kiếp nên được gặp Phật Pháp qua sự hoằng truyền của các Quý Thầy trong Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Hội đủ duyên lành trong kỳ tu học tháng 5 này, Đạo tràng đã được vinh hạnh Cung đón Đại Đức Thích Trúc Thông Phổ - Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Chính Pháp Tuyên Quang / Trụ trì Thiền viện Trúc lâm Tuệ Quang – Thành phố Hồ Chí Minh, quang lâm thăng tòa thuyết pháp.

Buổi thuyết pháp đã được thành tựu như nguyện, Đạo tràng đã thành tâm cảm tạ công đức của Quý Thầy đã ban cho Đạo tràng bài pháp nhũ vô cùng ý nghĩa và gần gũi, giúp cho các Phật tử hiểu sâu thêm về Luật Nhân quả, về sự quý giá của Thân người, không nên cầu mong hướng về các cõi trời để được hưởng dục lạc, vì ở các cõi đó khi hết phước báu sẽ lại phải đọa vào các cảnh giới khổ đau. Chỉ có cõi người mới có thể tu hành để đạt được mục tiêu rốt ráo là trở thành đấng Toàn giác dứt trừ sinh tử. Đồng thời cũng giúp cho Các Phật tử thấm nhuần hơn về hạnh bố thí ba la mật, và tin tưởng vào bản thân hoàn toàn có đủ khả năng vượt qua các chướng ngại khi tu hành.

Bởi: “Công giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền

Nên toàn thể đạo tràng đã đồng hướng về Đại Đức đê đầu đảnh lễ tri ân công giáo dưỡng của Quý Thầy, và cùng hứa nguyện Y giáo phụng hành, để có được cuộc sống tốt đời đẹp đạo ngay đời hiện tại.

Khóa tu học định kỳ tháng 5 âm lịch của Đạo tràng Cửu Hoa Sơn, đã được thập phần viên mãn trong sự hòa hợp thanh tịnh của Đại đức Tăng già, cùng sự hoan hỷ, tinh tấn của hàng Phật tử.

Bởi những giọt mưa Pháp của các Quý Thầy thường xuyên tưới tẩm cho những mảnh ruộng khô cằn của hàng Phật tử, đã làm cho ruộng Phước của các Phật tử ngày càng tăng trưởng.

Các Phật tử của Đạo tràng Cửu Hoa Sơn đã cùng khấn nguyện hồng ân Tam bảo hộ trì gia bị cho các Quý Thầy được “Pháp thể khinh an, Tuệ đăng thường chiếu, Phước trí nhị nghêm, sống lâu nơi đời để dìu dắt cho Hàng Phật tử ngày càng tiến tu trên con đường học Đạo”.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Tháng 5 năm 2017

Ban chức sự Đạo tràng

 

 

Tin Liên Quan