CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG TỈNH LỘ 314

Tên công trình Thi công xây dựng đoạn Km8-Km20+299 (gói thầu 06) công trình: Tuyến đường tỉnh 314 (đoạn km29+500 đê tả sông thao đến Km 5 đường tỉnh 315B)
Giá trị hợp đồng 85.174.734.000VNĐ
Tên dự án Tu bổ, hoàn chỉnh và gia cố mặt đê tả Sông Thao
Tên chủ đầu tư BQL DA công trình XD NN và PTNT Phú Thọ
Mô tả tính chất của hợp đồng
  1. Loại, cấp công trình
Công Trình đường trên đê cấp 3
  1. Về Quy mô thực hiện
Công trình có quy mô  vừa
  1. Về độ phức tạp và điều kiện thi công
Phải thi công trong điều kiện địa hình khó khăn do mặt bằng chưa giải toả hết.
  1. Địa điểm xây dựng
Huyện Thanh Ba – tỉnh Phú ThọKm8-Km20+299 (Km29+500 đê tả sông Thao đến km5 đường tỉnh 315B)
  1. Các đặc tính khác
Công trình đường trên đê, kết hợp giao thông, mặt đường dải bê tông nhựa hạt trung dày 7cm

 

Tin Liên Quan